Login:
Votes - 1, Average rating: 5 ( )

User manual Samsung, model HW-F450

Manafacture: Samsung
File size: 15.88 mb
File name:
Language of manual:ruuken
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


Как участник партнерской программы ENERGY STAR компания SAMSUNG установила, что данное изделие или модели изделия соответствуют требованиям к экономии электроэнергии, изложенным в директивах ENERGY STAR. AH68-02615M-00 Crystal Surround Air Track(Белсенді динамик ж.йесі) пайдаланушы н.с.аулы.ы м.мкіндіктерді елестетіп к.рі.із Осы Samsung .німін сатып ал.аны.ыз.а ра.мет. Толы.ыра. .ызмет алу .шін, .німді торабында тірке.із. HW-F450 Crystal Surround Air Track(Белсенді динамик ж.йесі) пайдаланушы н.с.аулы.ы м.мкіндіктерді елестетіп к.рі.із Осы Samsung .німін сатып ал.аны.ыз.а ра.мет. Толы.ыра. .ызмет алу .шін, .німді торабында тірке.із. HW-F450 м.мкіндіктері SoundShare SoundShare Bluetooth байланысы ар.ылы SAT ж.йесінде теледидар дыбысын шы.арады ж.не дыбысты бас.арады. HDMI HDMI бір уа.ытта бейне ж.не дыбыс сигналдарын тасымалдайды ж.не ай.ыныра. сурет береді. .нім дыбысты Crystal Surround Air Track ар.ылы HDMI кабелімен теледидардан естуге м.мкіндік беретін ARC функциясымен жабды.тал.ан. Б.л функцияны .нім тек ARC .йлесімді теледидар.а жал.ан.анда .олдану.а болады. 3D SOUND PLUS 3D SOUND PLUS м.мкіндігі жа.сы ты.дау .шін тере.дік пен еркіндік .осады. Сымсыз сабвуфер Негізгі ..рыл.ы.а сабвуферді .осу .шін .осымша сымсыз Samsung модулі .ажет емес. Оны. орнына, сабвуфер негізгі ..рыл.ымен байланысатын ша.ын сымсыз модульге жал.анады. Арнайы дыбыс режимі Ты.дайтын мазм.н т.ріне байланысты 7 т.рлі дыбыс режиміні. бірін та.дау.а болады: MUSIC (МУЗЫКА), NEWS (ЖА.АЛЫ.ТАР), DRAMA (ДРАМА), CINEMA (КИНОТЕАТР), SPORTS (СПОРТ), GAME (ОЙЫН) ж.не OFF (.ШІРУЛІ) (Бастап.ы дыбыс). К.п функциялы .ашы.тан бас.ару ..ралы Жина.пен берілген .ашы.тан бас.ару ..ралын осы ..рыл.ы.а жал.ан.ан теледидар ж.мысын бас.ару .шін пайдалану.а болады. (Тек Samsung теледидарларымен ж.мыс істейді) .ашы.тан бас.ару ..ралында жай .ана бір рет басу ар.ылы .рт.рлі .рекеттерді орындау.а болатын теледидарды жылдам .осу т.ймесі бар. Белсенді динамик ж.йесі Б.л ..рыл.ыда бірт.тас ж..а ..рыл.ы ар.ылы жо.ары сапалы дыбыспен .амтамасыз ететін Белсенді динамик ж.йесі бар. Б.л ..рыл.ы.а .детте .алыпты к.лемді дыбыс ж.йелерімен байланысты .андай да бір .осымша динамик ж.йелері немесе динамик кабельдері .ажет емес. USB Host .олдауы Air Track's USB HOST функциясы ар.ылы MP3 ойнат.ыш, USB флеш-жады, т.б. сырт.ы USB са.тау ..рыл.ыларын жал.ап, музыка файлдарын ойнату.а болады. Bluetooth функциясы Жо.ары сапалы стерео дыбыспен музыканы сымсыз ты.дау .шін Bluetooth ..рыл.ысын SAT ж.йесіне .осу.а болады! Лицензия Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасал.ан. «Dolby» ж.не .ос D та.басы Dolby Laboratories компаниясыны. сауда белгілері болып табылады. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 н.мірлі А.Ш патенттері бойынша ж.не бас.а А.Ш пен д.ние ж.зіндегі берілген ж.не .арастырылып жат.ан патенттер бойынша .ндірілген. DTS, Та.ба, сондай-а. DTS пен Та.ба – барлы.ы DTS, Inc компаниясыны. тіркелген сауда белгілер, ал DTS 2.0 Channel сауда белгісі болып табылады. .німде ба.дарламалы. ..рал бар. © DTS, Inc. Барлы. ...ы.тары .ор.ал.ан. HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface ж.не HDMI логотипі HDMI Licensing LLC компаниясыны. А.Ш-та.ы ж.не бас.а елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. -Ашы. к.здерге байланысты с.ра.тар мен .тініштері.ізді электронды. пошта (oss.request@samsung. com) ар.ылы Samsung компаниясына жібері.із. .ауіпсіздік туралы а.парат .АУІПСІзДІК еСКеРТУЛеРІ ТОК СО.У .АУПІН АЗАЙТУ .ШІН, .А.ПА.ЫН (НЕМЕСЕ АРТ.Ы ПАНЕЛІН) АШПА.ЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ Ж.НДЕЙТІН Б.ЛШЕКТЕР ЖО.. БІЛІКТІ .ЫЗМЕТ К.РСЕТУШІ МАМАН.А Ж.НДЕТІ.ІЗ. ЕСКЕРТУТОК СО.У .АУПІ АШПА.Ыз Б.л белгі .німде ток со.у немесе жара.ат алу .аупін тудыратын «жо.ары кернеуді.» барын білдіреді. Б.л белгі .нім ..жаттарында ма.ызды н.с.ауларды. барын білдіреді. Символ Кедендік ода.ты. 005/2011 техникалы. регламентіне с.йкес .олданылады ж.не осы .німні. .аптамасын екінші рет пайдалану.а арналма.анын ж.не жою.а жататынын к.рсетеді. Осы .німні. .аптамасын азы.-т.лік .німдерін са.тау .шін пайдалану.а тыйым салынады. Символ .аптаманы жою м.мкіндігін к.рсетеді. Символ санды. код ж.не/немесе .ріп белгілері т.ріндегі .аптама материалыны. белгісімен толы.тырылуы м.мкін. АБАЙЛА.Ыз: .рт немесе электр то.ы со.уын болдырмау .шін, ..рыл.ыны жа.бырда .алдырма.ыз немесе ішіне ыл.алды. кіруіне жол берме.із. еСКеРТУ: ЭЛЕКТР ТОГЫ СО.УЫН БОЛДЫРМАУ .ШІН, КЕ. ШТЕПСЕЛЬДІ .ШТЫ КЕ. .Я.А КЕЛТІРІП, ТОЛЫ. ЕНГІЗІ.ІЗ. • Б.л .нім .р.ашан жерге .осыл.ан ауыспалы ток розеткасына .осылуы тиіс. • Аппаратты ток к.зінен ажырату .шін, штепсельдік .шты розеткадан суырып алу керек, сонды.тан розетка ы..айлы жерде орналасуы тиіс. еСКеРТУ • Б.л ..рыл.ы.а еш н.рсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. .німге ваза сия.ты с.йы.ты. ..йыл.ан б.йымдарды .ойма.ыз. • ..рыл.ыны толы.ымен .шіру .шін .уат ашасын розеткадан суыру керек. Сонды.тан, .уат ашасына .р.ашан .ол жеткізу о.ай болуы тиіс. 4 СА.ТЫ. ШАРАЛАРЫ .йі.іздегі айнымалы ток к.зі .німні. артында орналас.ан идентификациялы. жап...


ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category