Login:
Votes - 41, Average rating: 4.4 ( )

User manual Panasonic, model KX-FT22RU

Manafacture: Panasonic
File size: 1.43 mb
File name: Panasonic-KX-FT22RU-Pdf-Rus.Pdf
Language of manual:ruen
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


Кафолат, агар ма\сулот материал сабабли ёки йигиш пайгида ярок.сиз холга келган булса, куйидаги шартларга риоя килинган х,олда кучга киради. 1. Буюм МДХ мамлакатлари буйи мамлакатлари худудида харид килинган булиши, уни ишлатиш кулланмалари хам да техник стандартларга, хавфсизлик талабларига катъий риоя килиниб, фойдаланилган булиши керак. 2. Уцгбу кафолатга мувофик, келадиган мажбуриятлар МДХ мамлакатлари буйи мамлакатлари худудида тегишли ташкилот вакиллари ва хиз.мат курсатиш марказлари томонидан бажарилади. Шундай ташкилот ва марказлар руйхатини Сиз шу буюмни сотган фирмадан тапаб килиб олишингиз мумкин. 3. Агар буюмнинг шикастланганлиги ё яроксиз х,олга келиши ёнган. чакмок ё шунга ухшаш табиий ходисалар туфайли, ундан нотугри фойдалаииш натижасида ё сертификатга эга булмаган шахе томонидан таъмир этилаётганда, совукконлик билан ишлатганда, хавфсизлик талаблари инобатга олинмаганда, техник талабларнинг бузилиши натижасида юз берган булса, ушбу кафолат уз-узидан бекор килинади. 4. Агар кафолат мудцати яавомида буюмнинг бир ёки бир неча кисмлари ишлаб чикарувчи томонидан тавсия этилмаган бошка кием ва кдемлар билан алмаштирлса, шунингдек бу киемдарнинг сифати паст бу.пган булса, еки буюм керакли сертификат ва хукукга эга булмаган шахе томонидан таъмир этилган булса, уни сотиб олган харидорга мазкур кафолат асосида белгиланган барча имтиёзлар, жумлацан буюм товонини даъво килиш хукуки хам уз кучини йукотади. 5. Мазкур кафолатнинг таъсир кучи буюмни ясаш учун зарур кисмларга, корпусга, лампалар, батареялар. аккумуляторлар, овоз игнлари, антенналар, химоя экранлари, чуткалар, кир тупловчилар, фильтрлар, тасмалар сингари фойдаланиш муддати чекланган кисмларга таркатилмайди яъни жорий этилмайди. Урнатимок, ва уламок Сотиб олинган асбоб-ускунани урнатиш учун Сиз тегишли ташкилот мутахассислари ва марказ ходимларининг пуллик хизматидан фойдалан оласиз. Улар техниканинг меёрий ишлашини таъминлаш учун зарур барча юмушларни бажарадилар. English Attention: Please, make sure that the Seller has correctly, clearly and fully completed the present card. The present warranty is issued by the Producer in addition to the constitutional and other rights of the consumers and in no way restricts these rights. The present warranty is issued for a one year duration from, the date of purchase and is valid if, the product is found to be defective due to materials or workmanship under the following conditions. 1. The product should be purchased only on the territory of the CIS and should be used in strict compliance with the operating instructions and under technical standards and/or safety regulations. 2. The warranty duties under the present warranty are to be executed on the territory of the CIS by authorized entities and service centers, the list of which could be obtained from the company, selling to you this products. 3. The present warranty is not valid, if the damage or defect is caused by fire, lightning or other acts of God, mechanical damage, i...


ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category