Login:
Votes - 4, Average rating: 4.3 ( )

User manual Panasonic, model KX-TS2360RU

Manafacture: Panasonic
File size: 329.67 kb
File name: Panasonic-KX-TS2360RU-Pdf-Rus.Pdf
Language of manual:ruuken
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


найзагайлаи, немесе баска табиги кубылыстар осершен, меха н икал ык закымданудан, дурыс кол л а н 6 ауд а н, тозудан, салак,™ ктан, немесе жендеу мен ¡ске к,осу жумыстары аталган кызметп жузеге асырута куолж бершмеген жакден журпзшее, инсталляцияга, адаптация л ануга, тур езгерхске немесе каушс^здсшцру техннкасын, тсхникалык жаглайы сакгалмаган болса, кушш жояды 4. Кешлдж мер131м1 кезшде. товардьщ ауыстырылган белшектер! пз1рлеуппнщ руксатысыз журпзшген болса жопеде товар сай келмей, сапасы канагаттагщырылмаса; немесе товар бвлшектецфршш, аталган кызметт! жузеге асырута куэлж бершмеген жакден журпзшее, тутынушы кепшджке сай келетш барлык. кез келгеп кукыгынан айырылады. 5. Непзп кепшджтщ кунл корпус белшектерш ендсу, шам, батарея, аккумулятор, антенна, фильтр, дыбыс алатын инее!, коргау экраны, к<жын-локы жиналшштар, бау, щетм жэне тагы да баска к,ол дан у ч ер! м 1 и I ектеул 1 бел [ иек гер ге журме й;и. Орнатылуы жэне ¡ске косылуы. Бул сатып алынган жабдыкгы орнату ушш Оз, акьшен кызмет керсстстш уйымлардын жэне кызмет кэрсетутшорталыкгарынын, маманды экшдершщтехниканы колдану ушш барлык, кажегп жумыстарын журпзе алатын кызметш колданасыз. Беларуская мова Увага: Ка.'п ласка, пераканайпсся, што аргашзацыя, якая прадас Вам нашу прадукцыю, иоунасцю, прав! ль на 1 выразна запоушлагэты гарантыйны талон. Гэтая гарантыя выдаецца вырабляльижам у дадатак да канстытуцыйных I шгаых прау спажыуцоу I ш у якой ступсн! не абмяжоувае ¡х. Гэтая г арантыя выдаецца тэрмшам на адзш год з даты набыцця 1 дзейшчае у выпадку, кал! тавар будзе прызнаны няспрауным у су вяз! з мат эр ыя лам! щ зборкай пры захавашп наступи ых умоу: 1. Тавар мусщъ быць набыты толью па тзрыторьй краш СНД \ выкарыстаны у строгай адпаведнасш з ¡пстру кцыям! па эксплуатацьп I з захаваннем тзхшчпых стандартау \ /ш патрабаваппяу бяспек1. 2. Абавязю паводле гэтай гаранты! выкопваюцца натэрыторьп краш СНД упаунаважапым! аргашзацыям| ] абедугоуваючым! цэнтрам!, сшс яюх можна атрымаць у ф!рм, яю прадал! Вам гэты выраб. 3. Гэтая гарантыя нееапраудная у выпадку, кал! пашкоджанне щ няспраунасць выклжаныя пажарам, маланкай ш ¡ншым1 пры родным! з’явам!, мехашчным пашкоджаннсм. ненравЙ!ьным выкарыстаннем, зносам, халатным! ад нос! нам!, ра монтам ц! наладкай, кал! яны выкананыя асобай, якая не мае сергыфжата на аказанне так^х паслуг, а таксама !неталяцыяй, адаптациям, мадыф!кацыяй або зкеплуатацыяй з п ару ш эн нем тзхшчиых умоу! / п! патрабаванняу бяспек!. 4. У тым выпадку, кал! на працягу гарантыйпага торм!на частка або частк! тавара был! замененыя часткаю або часткам! тавара, як!я не был! санкцыяшраваныя вырабляльн!кам, а таксама был! нездавальняючай якасщ! не падыходзш! да тавара; або тавар разб1рауся ц! рамантавауся асобай, якая не мае сертыфжата на аказаппетак!х паслуг, спажывец губляеусе \ любые правы паводле гэтай гаранты!, уключаточы права па кампенсацыго. 5. Дзеянне гэтай з арангьи не распаусюджваецца на дэгал! аздобы! корпуса, лямпы, батарэ!! акумулятары, йоли гуказдымальн!ка, ан...

Other models in this manual:
Phones - KX-TS2360RUW (329.64 kb)

ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category