Login:
Votes - 2, Average rating: 4 ( )

User manual Candy, model Holiday 801 TL

Manafacture: Candy
File size: 1.4 mb
File name: Candy-Holiday_801_TL-Pdf-Rus.Pdf
Language of manual:plukencs
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


Praci cyklus bude ukoncen fazi vypusteni vody a odstredenim pradla. V pripade, ze chcete pouze vypustlt vodu: - vypnete pracku tlacitkem START - otocte volicem programu do polohy OFF - zvolte program pro pouhe vypusteni vody - vyckejte 5 vterin - znovu uved'te pracku do chodu @> PRZYCISKIATWE PRASOWANIE Uruchomlenie tej funkcjl pozwala zmnlejszyc do minimum gnlecenie sl^ pranych tkanin przez modyfikacj^ parametrow programu dla wybranego cyklu I typu tkaniny. Szczegolnie w przypadku tkanin mieszanych poiqczone dziaianle fazy stopniowego schiadzanla wody, braku obrotow b^bna podczas odprowadzania wody I dellkatnego wirowanla minlmallzuje gniecenle si^ wioklen. W przypadku tkanin delikatnych, z wyjqtkiem weiny, oplsane wczesniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w b^bnie po ostatnlm piukaniu, a wyelimlnowano etap schiadzania wody - pozwoliio to uzyskac najlepsze rezultaty. W programle prania tkanin wytrzymate I wetny przycisk ten wymusza jedynle pozostawienle prania w wodzie po zakonczenlu ostatniego piukanla, co umozllwia dokiadne rozpr^zenle wiokien. Na zakonczenle cyklu prania tkanin wytrzymate, tkanin delikatnych i wetny mozna: Zwolnic przycisk IATWE PRASOWANIE, pozwalajqc zakonczyc pranie etapem odprowadzenla wody i wlrowania. Jezeli chcemy ustawlc program TYLKO ODPROWADZANIE WODY nalezy: - wyiqczyc pralk^ naclskajq przycisk START - ustawic pokr^tio progamow na pozycj^ OFF - wybrac program TYLKO ODPROWADZANIE WODY - poczekac 5 sekund - wfqczyc pralk^ © CREASE GUARD BUTTON The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely designed anti-crease system that is tailored to specific fabrics. MIXED FABRICS - the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics. DELICATE FABRICS - final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in water until It is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button - this will drain and spin ready for emptying RESISTANT FABRICS AND WOOLLENS - after the final rinse, the fabrics are left in water until It is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button - this will drain and spin ready for emptying If you do not want to spin the clothes and activate drain only: - release the START button - turn the selector knob to the OFF position - select programme drain - wait around 5 seconds - switch on the appliance again by pressing the START button 29 © Клавиша “экстра полоскания” При выборе этой функции, в зависимости от установленной программы стирки, ополаскивание производится большим количеством воды, либо производится повторно. Это особенно важно для людей с чувствительной кожей, а также страдающих аллергией. Клавша “суперполоскання” Натиснувши цю кнопку, залежно вщ обраноТ програми, можна додавати саму фазу полоскания або ж бтьше води на цш фазг Це особливо важливо для людей з чутливою шфою та тих, ям страждають алерпею. кнопка ИНТЕНСИВНОМ СТИРКИ При выборе этой функции, работающей только при стирке белья из прочных тканей, первоначально заданная температура воды на различных этапах стирки остается неизменной. Эта особенность, в сочетании с активным механическим воздействием, позволяет отстирывать даже сильно загрязненное белье из прочных тканей. Кнопка 1НТЕНСИВН0Г0 ПРАННЯ Натиснувши дану кнопку, що активуеться ттьки пщ час циктв для стшких особливо брудних тканин, можна досягти стшкоТ вибраноТ температури для уйх фаз цикл1в прання. Ця риса, поеднана з довготривалою м1хан1чноТ дею, дозволяе отримати вщмшы результати при праны особливо брудних тканин. 30 <@> SUPER MÂCHÂNÎ Stisknutim tohoto tlacitka bude do kazdého mâchâni prldâno vice vody. To je zvlâst dûlezité pro osoby s citlivou pokozkou. TLACÎTKO intenzivnIho PRANÎ Stisknutim tohoto tlacitka, které je funkcni pouze u programu pro odolné tkaniny, se udrzuje teplota praci lâzné na hodnoté nastavené béhem vsech fâzi praciho cyklu. Tato funkce, spojenâ s mechanickÿm pûsobenim praciho bubnu, umoznuje dosâhnout dobrÿch vysledkû prani i u velmi zaspinéného prâdla z odolnÿch tkanin. © PRZYCISK DODATKOWEGO PtUKANIA Wcisniçcie tego przycisku, zaleznle od wybranego programu powoduje zwiçkszenle ilosci wody podczas cyklôw ptukania lub dodaje jeszcze jedno ptukanie. Funkcja ta jest szczegôlnie wazna dla ludzi z bardzo wrazliwq skôrq. PRZYCISK INTENSYWNEGO PRANIA. Wcisniçcie tego przycisku, aktywnego wytqcznie w przypadku prania tkanin odpornych o trwatych kolorach pozwala utrzymac na statym poziomie wybranq temperaturç wody we wszystkich fazach cyklu prania. Ta charakterystyczna funkcja w potqczenlu z oddziatywanlem mechanicznym zapewnla uzyskanie dobrych wynlkôw prania w przypadku szczegôlnie zabrudzonych tkanin o trwatych kolorach. © SUPER RINSE BUTTON This function will allow an extra rinse or more water added at the rinse stage -depending on the programme selected.This Is particula...


ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category