Login:
Votes - 83, Average rating: 4.2 ( )

User manual Panasonic, model KX-TS2361RUW

Manafacture: Panasonic
File size: 467.42 kb
File name: Panasonic-KX-TS2361RUW-Pdf-Rus.Pdf
Language of manual:ruuken
Free link for this manual available at the bottom of the pageOther manuals for this model:
Phones - KX-TS2361RUW (617.19 kb)

manual abstract


ремонт чи переробка, виконан! особою, яка не мае в1дпов1дного сертиф1ката на здженення под1бних послуг, а також при установш, переробш, модифжацн чи застосуванж з порушеиням техшчпих умов \/або правил безпеки. У тому випадку, коли шд час гарантшного строку у вироб! було замжено частину чи частини на частину чи частини. hkí не були поставлен! чи перев!рен1 виробничником i як! не мали buuiobUho’í якост! чи не могли використовуватися в даному виробц або якщо вир1б було роз1брано чи в!дремонтовано особою, uto не мала в1дпов1дного еертифжата па викопапня дапих послуг, покупець втрачак bc¡ будь-як! праьа, обумовлеш даним гарантшним зобов’язанням, включаючи право на в!дшкодування. 5. Дана тарантя пе охоплюе частин озлобления та корпуса, лампочок, батарейок та акумулятор1в, годок звукозжмача, антен, захисних екрашв, míiukíb для bUxoaíb, ф|льтр1в, пояав, ниток та ¡нших частин. що мають свш обмежений перюд використання. Встаповленпя та шдклгочепия. Для встановлення придбаного устаткувачня Ви можете скористатися платиими послугами спешал1ст1в уповповажених оргашзэш'й та ц,ентр!в обслуговування. як( никопають yei необх)дж роботи для нормального використання техшки. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 16 гарантийный талон изготовить Кдзакша Ескертле: Бпдж сатушы уйымнан, осы кешлдж т;ионын толык ж;»не де дурыс толтырылуыи кадагалацыз. Бу.1 кслидж вн,'лр1уллмен конституцимлык жоне тутынушылардын, баска да кукмктарына косым л ш рстшдс бер1гтед1 жопе олардын жузеге асырылуын шсктсмейд!. Нуд кепшдж буйым сатып алынган кс.чдсн бастап 51р жылга дешн бсрис.ш жэнс лс. товарлын акаулыгы материки мел дурыс курастырылмауыпа байлапысты болгап жагяайда да кушш сакгайды. 1. Товар тек ТМД тсрриториясында гана сатып алыныу ксрск жэнс дс тсхникалык стандарт пен кдунюзден/иру талабына, колданылуы жoнiндeri нускауларга сай жузеге асырылыу кажет. 2. Кспьпж мшдсттсмслср1 бойынша ТМД слдср1 тсрриториясындагы уотал етшген мсксмслсрмсн, кызмет орталыктарымеи орыкдалады, жопе олардыц пз1мш бул зат сатылгап фирманыц сатышуларынан алуга болады. 3. Бул кешлдж, егер де акэулык орттеп. маизагайлап, иемесе баска табиги кубылыстар осершсн, механикадык закымданудан, дурыс колланбаудан, тозудан, салактыктан, нсмссс жендеу мен ¡скс косу жумыстары аталгал кызмет жузеге асыруга куолж бершме1еп жаклен журпзшее. инсталляцияга, адаптациялануга, тур езгеркже нсмссс кзушс1здсширу техникасын, тсхникалык жагдайы сакталмаган болса. кушш жояды 4. Кешлдж мерп1кп кезжде. товардын ауыстырылган белшектер! гглрлсуппнщ руксатысыз журпзшген болса жонедс товар сай келмей. сапасы капататгапдырылмаса; кемесе товар бвллгектендфиш, аталган кызметп жузеге асьгрут куачж бершмеген жаклен журпзшее, тутынушы кеииыжке сай келетш барлык. кез келгеп кукыгыиал айырылады. 5. Непзп кслиинктш куш1 корпус белшектерш ендсу, лшм, батарея, аккумулятор, антенна, фильтр, дыбыс алатыи инеЫ, коргау экраны, кокын-локы жииангышгар, бау. щетм жопе тагы да баска колдану \iepi3ivii шектеуж бвлшекгерге журмей/и. Орнаты...

Other models in this manual:
Phones - KX-TS2361 RU-W (467.38 kb)
Cordless Phones - KX-TS2361 (466.69 kb)
Cordless Phones - KX-TS2361RU (466.69 kb)

ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category